Digipalvelusäädös (Digital Services Act, ”DSA”)

Jos Oy BMW Suomi Ab  (”BMW”, ”me”) tarjoaa tällä internet-sivustolla digipalvelusäädöksen 3 artiklan g kohdan mukaisia välityspalveluita, sovelletaan niihin seuraavia tietoja:

1)     Digipalvelusäädökseen liittyvästä viestinnästä vastaava yhteyspiste (digipalvelusäädökseen 11 ja 12 artikla)

Keskitetty yhteyspisteemme jäsenvaltioiden viranomaisia, komissiota ja digipalvelusäädöksen 61 artiklassa nimettyä elintä (digipalvelusäädöksen 11 artiklan 1 kohta) sekä palveluidemme käyttäjiä (digipalvelusäädöksen 12 artiklan 1 kohta) kohtaan on

sähköpostiosoite: dsa.fi@bmwgroup.com

Lisäksi tavoitat meidät puhelimitse numerosta +358 20 734 59 20.

Voit viestiä kanssamme suomen kielellä sekä lisäksi englannin kielellä.

 

2)     Avoimuusraportit (digipalvelusäädöksen 15 artikla)

Digipalvelusäädöksen 15 artiklan 1 kohdan mukaan olemme velvollisia julkaisemaan kerran vuodessa avoimuusraportit suorittamistamme sisältöjen moderoinneista. Tämä raportti julkaistaan ilmoitettuna aikana tässä paikassa.

3)     Ilmoitus- ja oikaisumenettely (digipalvelusäädöksen 16 artikla)

Digipalvelusäädöksen 16 artiklan mukaisesti henkilöillä ja laitoksilla on mahdollisuus tehdä ilmoitus heidän näkökulmastaan laittomista sisällöistä ”BMW Motorrad Online Store”. Voit tehdä tämän sähköpostitse osoitteella dsa.fi@bmwgroup.com. Jos haluat tehdä tällaisen ilmoituksen, anna ilmoituksessa seuraavat tiedot:

a) riittävästi perusteltu selitys, miksi kyseiset tiedot ovat mielestäsi laittomia sisältöjä

b) näiden tietojen tarkan elektronisen tallennuspaikan selkeä tieto, kuten tarkka URL-osoite tai tarkat URL-osoitteet, tai tarvittaessa muut sisältöjen tyypin ja palveluiden konkreettisen tyypin kannalta tarkoituksenmukaiset tiedot laittomien sisältöjen määrittämiseksi

c) nimesi ja sähköpostiosoitteesi (paitsi jos on kyse tiedoista, joiden tapauksessa katsot, että ne koskevat rikosta, joka liittyy seksuaaliseen väärinkäyttöön, seksuaaliseen hyväksikäyttöön, lapsipornografiaan, yhteydenottoon lapsiin seksuaalisia tarkoituksia varten tai yllyttämiseen, avunantoon tai yritykseen tällaisiin rikoksiin). Tässä tai muissa tapauksissa, joissa haluat tehdä ilmoituksen ilman tunnistusmahdollisuutta, voit tavoitat meidät puhelimitse numerosta +358 20 734 59 20;

d) vakuutus siitä, että olet hyvässä uskossa vakuuttunut siitä, että ilmoitukseen sisällyttämäsi tiedot ja maininnat ovat oikein ja täydellisiä.

Käsittelemme kaikki ilmoitukset nopeasti, huolellisesti, ilman mielivaltaa ja objektiivisesti; ilmoitamme ilmoittavalle henkilölle tai laitokselle päätöksemme välittömästi ja kerromme mahdollisista muutoksenhakukeinoista.

4)     Tiedot käyttäjäsisältöihin liittyvistä rajoituksista (digipalvelusäädöksen 14 artiklan 1 kohdan 3 alakohta), sisäisestä valitustenkäsittelyjärjestelmästämme (digipalvelusäädöksen 20 artikla) sekä tuomioistuimien ulkopuolisista riitojenratkaisumahdollisuuksista (digipalvelusäädöksen 21 artikla)

Jos seuraavat tiedot viittaavat sisäiseen valitustenhallintajärjestelmäämme (digipalvelusäädöksen 20 artikla) sekä tuomioistuimien ulkopuolisiin riitojenratkaisumahdollisuuksiin (digipalvelusäädöksen 21 artikla), koskevat nämä ainoastaan BMW:n sellaisten palveluiden käyttäjiä, joissa on kyse digipalvelusäädöksen mukaisista ”verkkoalustoista”. Näitä ovat ”BMW Motorrad Online Store”  ”BMW Motorrad Apparel (BMW Motorrad Clothing)”.

 

Voimme tehdä tiettyjä rajoittavia päätöksiä liittyen välityspalveluidemme käyttäjien sisältöihin ja tileihin (mukana luettuna ilmoittavat henkilöt ja laitokset) digipalvelusäädöksen mukaisesti, jos käyttäjät ovat mielestämme rikkoneet lakia tai kyseisen välityspalvelun yleisiä liiketoiminta- ja käyttöehtoja (jäljempänä: ”ehdot”). Voimme esimerkiksi päättää (i) rajoittaa käyttäjäsisältöjen näkyvyyttä tai estää sen, (ii) keskeyttää tai lopettaa palveluidemme tuottamisen käyttäjille kokonaan tai osittain, (iii) keskeyttää tai sulkea käyttäjätilin, (iv) rajoittaa käyttäjäsisältöjen monetisointimahdollisuuksia tai (v) estää yrittäjiä käyttämästä verkkomarkkinapaikkojaan, jos emme pysty tunnistamaan näitä yrittäjiä kuten digipalvelusäädöksessä on määrätty (seuranta). Voimme myös päättää olla tekemättä toimia käyttäjän mahdollisesti laittoman tai ehtojamme rikkovan sisällön vuoksi tekemän ilmoituksen vuoksi.

-       Sisäinen valitustenhallintajärjestelmä:

Jos käyttäjät eivät hyväksy tällaista päätöstä, he voivat tehdä sisäisen valitustenhallintajärjestelmämme kautta maksutta valituksen tästä BMW:n päätöksestä. Valitukset voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen dsa.fi@bmwgroup.com kuuden kuukauden kuluessa tehdyn päätöksen saapumisesta. Jos tarvitsemme valitusten käsittelyä varten lisätietoja, työntekijämme voivat ottaa yhteyttä valituksen tekijään. Valituksen käsitellään nopeasti, ilman syrjintää, huolellisesti ja ilman mielivaltaa pätevän henkilöstön valvonnassa. Päätös ilmoitetaan valituksen tekijälle välittömästi sen jälkeen, kun se on tehty.

-       Riitojen ratkaiseminen tuomioistuinten ulkopuolella hyväksytyissä tuomioistuinten ulkopuolisissa riidanratkaisuelimissä:

Sisäisen valitustenhallintajärjestelmämme puitteissa tehtyihin päätöksiin liittyvien riitojen ratkaisemiseksi on muun muassa mahdollisuus tuomioistuinten ulkopuoliseen riidanratkaisuun niin kutsutussa hyväksytyssä tuomioistuinten ulkopuolisessa riidanratkaisuelimessä digipalvelusäädöksen 21 artiklan mukaisesti. Hyväksytyt tuomioistuinten ulkopuoliset riidanratkaisuelimet ovat EU-jäsenvaltioiden nimenomaisesti hyväksymiä puolueettomia ja riippumattomia laitoksia, jotka pystyvät kapasiteettinsa ja asiantuntemuksensa ansiosta tarkastamaan niille välitetyt riidat. BMW tekee yhteistyötä tuomioistuinten ulkopuolisen riidanratkaisuelimen kanssa lakivaatimusten puitteissa. Tuomioistuinten ulkopuolisen riidanratkaisuelimen päätökset eivät kuitenkaan sido BMW:tä.

Käyttäjille annetaan tarvittaessa lisätietoa mahdollisesta tuomioistuinten ulkopuolisesta riidanratkaisusta niiden päätösten yhteydessä, joihin voi hakea muutosta.

Nämä tiedot eivät rajoita käyttäjien oikeuksia esittää BMW-yhtiöön kohdistuvia vaatimuksia tuomioistuimessa.

5)      Toimenpiteet ja suojaus väärinkäytöltä (digipalvelusäädöksen 23 artikla)

Keskeytämme palveluidemme tuottamisen usein ilmeisen lainvastaisia sisältöjä laativille käyttäjille kohtuulliseksi ajaksi etukäteen annetun varoituksen jälkeen. Lisäksi keskeytämme kohtuulliseksi ajaksi etukäteen annetun varoituksen jälkeen sellaisten ilmoitusten ja valitusten käsittelyn, jotka tulevat ilmoitus- ja oikaisumenettelyn tai sisäisen valitustenhallintajärjestelmän kautta henkilöiltä tai elimistä tai valituksen tekijöiltä, jotka tekevät usein ilmeisen perusteettomia ilmoituksia tai valituksia.  Tehdessämme päätöstä keskeyttämisestä arvioimme tapauskohtaisesti nopeasti, huolellisesti ja objektiivisella tavalla, onko käyttäjä, henkilö, laitos tai valituksen tekijä syyllistynyt väärinkäyttöön. Otamme tässä yhteydessä huomioon kaikki sovellettavat tosiseikat ja olosuhteet, jotka ilmenevät meillä olevista tiedoista. Näihin olosuhteisiin, jotka otamme huomioon tehdessämme arviota siitä, onko kyseessä väärinkäyttö ja mikä mahdollisen keskeytyksen kesto on kohtuullinen, kuuluvat ainakin seuraavat:

a) tietyn ajanjakson sisällä laadittujen ilmeisen laittomien sisältöjen absoluuttinen määrä

b) niiden suhteellinen osuus tietyn ajanjakson kuluessa laadittujen yksittäisten tietojen tai tietyn ajanjakson sisällä tehtyjen ilmoitusten kokonaismäärästä

c) väärinkäyttötapausten vakavuus, mukaan luettuna laittomien sisältöjen tyyppi ja niiden seuraukset

d) käyttäjän, henkilön, laitoksen tai valituksen tekijän tarkoitukset, mikäli nämä tarkoitukset voidaan määrittää.

6) Itsesertifioinnin hankinta

BMW tekee parhaansa saadakseen 16.2.2025 mennessä kaikilta myyjiltä, jotka tarjoavat tällä internet-sivustolla saatavilla olevia verkkoalustojen tuotteita ja/tai palveluita, digipalvelusäädöksen 30 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisen itsesertifioinnin, jossa ne sitoutuvat tarjoamaan vain unionin lainsäädännön sovellettavien määräysten mukaisia tuotteita ja palveluita. Meillä on tämä itsesertiifiointi kaikilta 17. helmikuuta 2024 jälkeen näillä verkkoalustoilla hyväksytyiltä myyjiltä.

+ Read more
spinner